Norway grantsMinisterstwo zdrowiaPowiat koszaliński

Program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim

31 marca 2014 r. Powiat Koszaliński złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Zwalczamy nowotwory – program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim”.

Konkurs miał charakter ograniczony i był skierowany do wybranych 156 powiatów

02.12.2015 r. ogłoszono ostateczną listę projektów rekomendowanych do dofinansowania. Komitet dokonał rekomendacji do finansowania 24 projekty.

Powiat z liczbą 57 pkt. zajął 10 miejsce (kwota wsparcia 3.398.337 zł. – poziom finansowania 100%, w tym 90% w formie zaliczkowej).

w województwie zachodniopomorskim dofinansowano jeszcze projekt:

Powiatu Świdwińskiego „Równe szanse w zdrowiu – program profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Świdwińskim”. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu, szczególnie osób bezpośrednio zagrożonych chorobami układu trawienia

Decyzję o dofinansowaniu Powiat otrzymał 10 grudnia 2014 r.

Umowę o dofinansowanie podpisano 10 marca 2015 r.

Z dniem 16 marca 2015 przydzielono opiekuna projektu w MZ.

Program realizowany jest do 30 kwietnia 2017 r.

Budżet projektu wynosi 2 898 337,00 PLN w tym:

2 463 586,45 PLN dofinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego co stanowi 85% poziomu dofinansowania oraz 434 750,55 PLN w formie współpracy przez Operatora Programu  (Ministerstwo Zdrowia) co stanowi 15% wydatków.

D Czas realizacji projektu: od 10 marca 2015 r. - 30.04.2017 r.

Cel projektu: Zmniejszenia i zapobieganie zachorowalności na nowotwory złośliwe płuca i oskrzela, jelita grubego i odbytu oraz nowotwory złośliwe prostaty, a także poprawa zdrowia publicznego oraz ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na terenie powiatu koszalińskiego. Do celów projektu zalicza się także promocję zachowań prozdrowotnych, promocji zdrowych i zmiany dotychczasowych nawyków żywieniowych, promocja aktywności ruchowej, dalszego podnoszenia świadomości w zakresie znaczenia badań profilaktycznych.

Opis projektu: W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie badań profilaktycznych na grupie 3000 osób, w tym 1000 osób w zakresie nowotworów płuc i oskrzela m.in. badania laboratoryjne i badania diagnostyczne, 500 osób w zakresie nowotworów złośliwego raka gruczołu krokowego i jądra oraz 500 osób w zakresie nowotworów złośliwych raka jelita grubego i odbytu CRC. W zakresie projektu zaplanowano przeprowadzenie trzech kampanii społecznych: kampania zdrowego żywienia, obejmującą tematykę zdrowego żywienia; kampania antynikotynowa; kampania promująca aktywność fizyczną.

Problematyka główna

Z punktu widzenia populacji powiatu koszalińskiego, szczególne znaczenie mają choroby nowotworowe ( głownie układu pokarmowego, w tym CRC, choroby płuc oraz męskich narządów rodnych). Projekt jest bezpośrednio skierowany do osób zagrożonych zapadalnością na ww. choroby oraz do ogółu populacji powiatu z zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Zakres priorytetowych potrzeb zdrowotnych określono na podstawie analizy dostępnych danych zdrowotnych, w tym danych dotyczących standaryzowanego współczynnika umieralności (dalej: SMR) udostępnionego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (dalej: NIZP-PZH).

Zgodnie z opublikowanymi danymi dotyczącymi standaryzowanych wskaźników umieralności (SMR) w latach 2009-2011, opracowanymi przez NIZP-PZH, główną przyczyną zgonów są nowotwory złośliwe. Mimo, iż w wartościach bezwzględnych dominują choroby układu krążenia (756 zgonów w latach 2009-2011) a nowotwory złośliwe plasują się na drugim (504 zgonów w analizowanym okresie), to wartość standaryzowanego współczynnika umieralności, jest wyższa w odniesieniu do chorób nowotworowych. Łącznie nowotwory złośliwe były przyczyną 28,1% wszystkich zgonów na obszarze funkcjonalnym.

Standaryzowany wskaźnik umieralności (SMR) w latach 2009-2011 dla nowotworów złośliwych w powiecie koszalińskim wyniósł 1,284, dla chorób układu oddechowego: 1,096, przyczyny zewnętrzne: 1,119, choroby układy trawiennego: 0,743, a dla chorób układu krążenia: 1,096.

Dane

W liczbie zgonów w powiecie koszalińskim w latach 2009-2012 dominują zgony mężczyzn. Liczebność tej grupy była zmienna w latach 2009-2012 lecz zawsze liczba zgonów mężczyzn znacznie przewyższała zgony kobiet. Śmiertelność kobiet delikatnie spadła między 2010 a 2011 r. natomiast liczba zgonów w kolejnych latach rosła, średnio o 3% w każdym roku.

Ocenę potrzeb zdrowotnych, bazującą na danych dotyczących śmiertelności, uzupełniono o dane statystyczne odnoszące się do popytu na porady medyczne w podziale na konkretne specjalizacje. Informacje zgromadzono przeprowadzając badanie kwestionariuszowe w największej placówce medycznej powiatu, tj Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Z usług poradni specjalistycznych szpitala korzysta rokrocznie znacznie ponad 170 tysięcy pacjentów. Porównując lata 2009 i 2013, odnotowano spadek popytu o 12,67%.

Grupa docelowe

1. Problem zdrowotny nr 2: wysoka epidemiologia nowotworów złośliwych oskrzela i płuca: grupa docelowa 2 osoby w wieku 35-70 lat palące tytoń ponad 20 lat; narażone na długotrwałą ekspozycję negatywnych czynników zewnętrznych związanych ze szkodliwymi warunkami pracy oraz warunkami bytowymi (np. narażenie na oddziaływanie azbestu).

2. Problem zdrowotny nr 1: wysoka epidemiologia nowotworów układu rozrodczego męskiego: gruczołu krokowego i innych nowotworów skojarzonych: jądra i innych nieokreślonych męskich narządów płciowych: grupa docelowa nr 1: mężczyźni w wieku 45-70 lat bez objawów raka gruczołu krokowego, jądra i innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych, którzy mieli w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem tych narządów płciowych

3. Problem zdrowotny nr 3: wysoka epidemiologia zespołu nowotworów złośliwych jelita grubego i odbytu CRC (nowotwory złośliwe C18-C21) mężczyźni i kobiety po 50. roku życia, chorujący na cukrzycę i /lub dotknięci otyłością, prowadzący siedzący tryb życia; mężczyźni i kobiety po 50. roku życia, chorujący na cukrzycę i /lub dotknięci otyłością; mężczyźni i kobiety po 40. roku życia z rozpoznaniem HNPCC – dane z wywiadu rodzinnego na podstawie kryteriów amsterdamskich.

RAPORTY EPIDEMIOLOGICZNE

Zapraszamy do zapoznania się z raportami epidemiologicznymi, które powstały w ramach przeprowadzonych badań ankietowych (15 tys. sztuk)\wśród mieszkańców powiatu koszalińskiego oraz z raportem efektywności działań realizowanych podczas projektu.

*raporty dostępne w dwóch wersjach językowych

1. Raport efektywności podjętych działań

2. Raport epidemiologiczny-gruczoł krokowy

  Raport epidemiologiczny-gruczol-EN

3. Raport epidemiologiczny-jelito grube i odbyt

    Raport epidemiologiczny-jelito-EN

4. Raport epidemiologiczny oskrzela i płuca

WSKAŹNIKI

aaPrzechwytywanie

aaPrzechwytywanie 2

aaPrzechwytywanie 3

 

FB FindUsonFacebook online 248 pl PL

Kalendarz

Luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28